Akt intencyjny - Factum Propositium

 

W imię Pańskie, Amen
 

    Na wieczną rzeczy pamiątkę przez niniejszy dokument intencyjny wszystkim niech będzie jawne i znane, że my Mieszko Janas z Krakowa, Dariusz Kanarek z Tarnowa, Piotr Seredyński z Krakowa, dzięki łasce Bożej w roku Pańskim 2008 zebrani na Wawelskim Wzgórzu w Krakowie zapoczątkowaliśmy proces powstania Pocztu Krakowskiej Chorągwi Husarskiej imienia św. Jadwigi Króla Polski i hetmana Jana III Sobieskiego. Uczyniliśmy to dla rozbudzenia w nas i w naszych następcach pamięci o intencjach i początkach powstawania Pocztu Krakowskiej Chorągwi Husarskiej oraz pragnąc krzewić patriotyzm narodowy poprzez ukazywanie historii, tradycji i idei oręża polskiego. Postanowiliśmy zatem aby przybrać tytuł Dowódców Założycieli nie dla chwały naszej lecz dla upamiętnienia jako inicjatorów przyszłego Stowarzyszenia.Kiedy rozważaliśmy kogo obrać na naszych patronów po długich rozmowach i naradach wybraliśmy i uznajemy za naszych patronów wpierw św. Jadwigę Króla Polski, Panią Wawelską jako umiłowaną patronkę naszą i hetmana Jana III Sobieskiego dla pamięci o wielkich jego czynach i świetności oręża polskiego.W przyszłości, jeśli Bóg pozwoli, zamierzamy powołać w sposób formalny do życia Stowarzyszenie pod tą samą nazwą. Intencją naszą jest aby siedzibę ustanowić w królewskim Mieście Krakowie i za patronów obrać św. Jadwigę Króla Polski i hetmana Jana III Sobieskiego, co my wyżej wymienieni przyrzekamy i zobowiązujemy się wcielić w życie.Do nadania większej ważności sprawom oraz aktu intencyjnego, o których tu mowa, postaramy się w przyszłości uzyskać specjalne pozwolenia i zatwierdzenia Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzające powołanie do życia Stowarzyszenia pod nazwą Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej. Na potwierdzenie tego wszyscy obecni podpisaliśmy własnoręcznie dokument i zawiesiliśmy pieczęcie.Dano na zamku krakowskim przy czcigodnych relikwiach św. Królowej Jadwigi, Króla Polski ósmego czerwca Roku Pańskiego 2008.

 
Akt intencyjny

 

Statut

Statut

Pocztu Krakowskiej Chorągwi Husarskiej

(tekst jednolity z dnia 14 lipca 2011 roku)

Rozidział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym ugrupowaniem odwołującym się do szlachetnych ideałów rycerstwa polskiego i historii polskiej. Stowarzyszenie to chce zacieśniać więzi członków oraz służyć społeczności lokalnej dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz innych ustaw obowiązujących w Polsce, a także na podstawie niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

4. Nazwa, symbole, znaki i pieczęcie Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§ 2

Za patronów Stowarzyszenia przyjęto: św. Jadwigę Króla Polski i hetmana Jana III Sobieskiego.

§ 3

Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całego kraju i poza jego granicami.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową nieodpłatną i odpłatną oraz działalność gospodarczą.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 6

Stowarzyszenie posiada oraz posługuje się pieczęciami, znakami i symbolami:

1. Logotyp:

a. Symbol: Logo

b. Opis:
Logotyp Stowarzyszenia ma kształt koła, w który został wpisany czarny napis „Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej”. Wewnętrzne koło Logotypu jest podzielone poziomo na dwa równe pola: białe i amarantowe. W centralnej części logotypu umieszczono Krzyż Kawalerski, który w górnej połowie jest amarantowy, a w dolnej połowie biały. Na krzyżu znajdują się skrzyżowane pod kątem prostym dwie identyczne żółte (złote) buławy. Każda z nich zwrócona jest do góry okrągłą gałką, a trzonkiem do dołu. Rękojeść buławy jest kanelurowana, a na szczycie okrągłej gałki znajduje się sterczyna.

c. Proporcje:
Wysokość krzyża kawalerskiego do średnicy mniejszego koła ma się jak 2:3.
Średnica mniejszego okręgu do średnicy większego koła ma się jak 4:5.

2. Proporzec:

a. Symbol: Proporzec

b. Opis:
Proporzec Stowarzyszenia ma kształt prostokąta z trójkątnym wcięciem od prawej strony. Proporzec jest podzielony poziomo na dwa równe pola białe i amarantowe.
Na Proporcu umieszczony jest Krzyż Kawalerski, który w górnej połowie jest amarantowy, a w dolnej biały. Na krzyżu znajdują się skrzyżowane pod kątem prostym dwie identyczne żółte buławy. Każda z nich zwrócona jest do góry okrągłą gałką ze sterczyną, a trzonkiem do dołu.

c. Proporcje:
Długość proporca do jego wysokości ma się jak 8:1.
Wysokość proporca do wysokości krzyża kawalerskiego ma się jak 2:1.
Środek krzyża kawalerskiego znajduje się w połowie wysokości proporca i jest oddalony od lewego boku o 1/3 długości do wcięcia.

Opis logotypu i proporca oparty został na przesłankach historycznych zawartych w załączniku nr 1.

§ 7

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki:

1. Odznaka Brązowa Odznaka brązowa

2. Odznaka Srebrna Odznaka srebrna

3. Odznaka Złota Odznaka złota

Prawa regulujące nadanie odznaczeń oraz spis odznaczeń znajduje się w załączniku nr 2.

§ 8

Stowarzyszenie w celach organizacyjnych może ustanawiać i nadawać stopnie wojskowe i funkcyjne w znaczeniu historycznym na podstawie historycznych stopni wojskowych obowiązujących w Wojsku Polskim od XVIII do XIX w., wraz z uzupełnieniami. Procedura ustanawiania i nadawania stopni wojskowych i funkcyjnych w rozumieniu historycznym opisana jest w załączniku nr 3.

§ 9

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej i wolontarystycznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozidział II

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1. rekonstrukcja pocztu chorągwi husarskiej wraz z innymi oddziałami wchodzącymi w jej skład,
2. rozbudzanie patriotyzmu lokalnego oraz narodowego poprzez ukazywanie historii, tradycji i idei oręża polskiego na rzecz społeczności,
3. nauka oraz doskonalenie umiejętności sztuki walki i posługiwania się bronią określoną w załączniku nr 4, na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
4. upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, sztuce, dziedzictwie narodowym i tradycji oręża polskiego,
5. wspieranie rozwoju miejscowej społeczności, w tym dbanie o rozwój i edukację młodzieży,
6. promocja walorów turystycznych miasta Krakowa i województwa małopolskiego oraz działania służące rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu,
7. służenie organizacją pożytku publicznego i społeczności poprzez pomoc najbardziej potrzebującym oraz prowadzenie akcji charytatywnych,
8. promocja i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
9. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
10. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
11. propagowanie osoby św. Jadwigi Króla Polski w Polsce i na świecie,
12. upowszechnianie wiedzy, zdarzeń historycznych z okresu panowania, życia i działalności osoby hetmana Jana III Sobieskiego,
13. zacieśnianie więzów rodzinnych Członków Stowarzyszenia i świadczenie wzajemnej pomocy.

2. Stowarzyszenie realizuje zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie:

1. podtrzymywania oraz upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
2. działalności charytatywnej,
3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5. turystyki i krajoznawstwa,
6. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
7. promocji i organizacji wolontariatu,
8. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
9. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
10. wypoczynku dzieci i młodzieży,
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
12. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), w zakresie określonym w art. 4 ust. pkt 1 – 32 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:

1. organizowanie imprez wewnętrznych i zewnętrznych oraz spotkań z ludźmi nauki, kultury,
2. uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, zjazdach naukowych, sympozjach, wystawach, odczytach, dyskusjach, konkursach,
3. organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych,
4. organizowanie szkoleń oraz obozów, a także wyjazdów związanych z celami statutowymi,
5. tworzenie i rozszerzanie bazy materialnej,
6. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu,
7. prowadzenie działalności charytatywnej,
8. udział w inicjatywach promujących miasto Kraków i województwo małopolskie,
9. organizowanie spotkań i uroczystości patriotycznych i okolicznościowych,
10. udział Członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach o charakterze patriotycznym i okolicznościowym,
11. działania promocyjne.

Pełny tekst Statutu Pocztu Krakowskiej Chorągwi Husarskiej (w pdf)
 
Poczet Krakowskiej Chorągwi Husarskiej
Projekt i wykonanie: © Kasia i Tomek
Kraków 2011-2013
Teksty i zdjecia podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Dz.U.1994r. Nr 24 poz.83 z dn. 4 lutego 1994 wraz z późniejszymi zmianami.
Stowarzyszenie, Zarząd Stowarzyszenia ani administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zamieszczone na stronie husaria.krakow.pl i jej podstronach.